Vuong Xuan Nguyen

Đêm trắng

Đó là đêm ngày 22 tháng 04 năm 2009. Một đêm dài nhất trong cuộc đời của tôi.