Vuong Xuan Nguyen

Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp tại Hội Báo toàn quốc 2023

Sau 03 ngày (17-19/03), Hội Báo toàn quốc 2023 đã thành công tốt đẹp. Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam để lại nhiều ấn tượng tại Hội Báo toàn quốc 2023.